Oblikovna vodila in citiranje

Oblikovna vodila

Times New Roman, 12

razmik vrstic 1,5; obojestranska poravnava, jasno označeni odstavki

eseji:  do 10.000, 15.000 znakov s presledki (toda: dober esej lahko obsega tudi le polovico, tretjino dopuščenega obsega … )

razprave: do 20.000 znakov s presledki

Citiranje in navajanje virov

V razpravah in strokovnih člankih morajo biti spodnja navodila obvezno upoštevana. V tekstih čistega esejističnega namena pa dopuščamo izjeme in sicer z naslednjim argumentom Mihe Pintariča: “Montaigne pravi, da je vse tisto, kar navaja, postalo njegovo, ko je razumel, kaj pomeni. Pri citatih seveda navaja ime avtorja, vendar po spominu (ime in tekst), kot Auerbach v svoji Mimesis, ko ni imel na voljo knjig zaradi vojne.”

Opombe so oštevilčene tekoče (številke so levostično za besedo ali ločilom) in uvrščene na konec glavnega besedila ali sprotno na dnu strani. Bibliografskih navedb ne vključujemo v opombe.

Citati v besedilu so označeni z narekovaji (»«), izpusti iz njih in prilagoditve pa z oglatimi oklepaji. Daljši citati (več kot 5 vrst) so izločeni v samostojne odstavke. Vir citata je označen v oklepaju na koncu citata. Tudi krajši navedki morajo biti jasno označeni (priporočamo, da so postavljeni v kurzivo).

Kadar avtorja citata navedemo v sobesedilu, v oklepaju na koncu citata zapišemo samo strani (42-48). Kadar je avtor citata imenovan v oklepaju, med avtorjem in stranjo ni ločila: (Pirjevec 42–48). Več enot istega avtorja označimo s skrajšanim naslovom v oklepaju: (Pirjevec, Strukturalna 42-48).

V bibliografiji na koncu članka so podatki izpisani po standardih MLA:

– za samostojne knjižne izdaje (monografije, zbornike):

Pirjevec, Dušan. Strukturalna poetika. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1981. (Literarni leksikon 12).

– za članke v periodičnih publikacijah:

Kos, Janko. “Novi pogledi na tipologijo pripovedovalca.” Primerjalna književnost 21.1 (1998): 1–20.

– za prispevke v zbornikih: Novak, Boris A. “Odmevi trubadurskega kulta ljubezni pri Prešernu.” France Prešeren – kultura – Evropa. Ur. Jože Faganel in Darko Dolinar. Ljubljana: Založba ZRC, 2002. 15–47.

– za digitalne vire:

McGann, Jerome. “The Rationale of HyperText.” Splet 24. 9. 2009 <http://jefferson.village.virginia.edu/~jjm2f/rationale.htm>.

(ali)

Kirschenbaum, Matthew G. “Done: Finishing Projects in the Digital Humanities.” Digital Humanities Quarterly 3.2 (2009). Splet 24. 9. 2009 <http://www.digitalhumanities.org/dhq/>

Opomba: Poleg predlaganega in tu navedenega načina citiranja sprejemamo tudi obliko, ki jo uporablja Zbornik za umetnostno zgodovino in jo je mogoče najti na spletnem naslovu: http://www.suzd.si/images/stories/pdf/NAVODILA_AVTORJEM_ZUZ_2016.pdf [zadnjič dostopano: 7. 12. 2016]

Advertisements